Tin Nhanh Sức Khỏe Và Hỏi Đáp Y Khoa: " Sầu Rơi Khỏi Người Ấy -dựa theo kinh tạng Pali, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Phạm Thế Mỹ phổ nhạc"