Kết nối với các trang web

Điểm Tin Sức Khoẻ: “Ho Do Dị Ứng”

Kết nối với "Bác Sĩ Của Bạn" trên báo Việt Tide

21 October, 2016

Trị và ngừa cúm

20 October, 2016
Điểm Tin Sức Khoẻ: “Giời Leo”

Kết nối với "Bác Sĩ Của Bạn" trên báo Việt Tide

12 August, 2016

Chứng "phừng phừng"

11 August, 2016
Điểm Tin Sức Khoẻ: “Trị và Ngừa Trái Rạ”

Kết nối với "Bác Sĩ Của Bạn" trên báo Việt Tide

05 August, 2016